Powierz swoje sprawy właściwemu prawnikowi

Podział majątku Wrocław

Co moje, a co Twoje? Czyli, podział majątku

Po ustaniu małżeństwa lub nawet w czasie sprawy o rozwód zastanawiacie się, co stanie się z majątkiem wspólnym, który nabyliście w czasie trwania małżeństwa. Mogą to być np. nieruchomości, samochody lub oszczędności. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub nawet w czasie trwania sprawy o rozwód warto zastanowić się w jaki sposób podzielić majątek dorobkowy.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • wynagrodzenie za pracę, dochody z każdej innej działalności zarobkowej obu małżonków,
 • dochody uzyskiwane z majątku wspólnego oraz majątków osobistych,
 • środki finansowe zgromadzone na otwartych i pracowniczych kontach emerytalnych,
 • kwoty składek na subkontach (zgodnie z artykułem 404, ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty nabyte przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego
 • przedmioty odziedziczone, zapisane, darowane
 • prawa majątkowe podlegające odrębnym przepisom
 • przedmioty służące do zaspokajania wyłącznie potrzeb osobistych jednego z małżonków
 • prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie
 • przedmioty uzyskane w wyniku odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z wyłączeniem przewidzianym w art. 33 pkt 6 kro;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu inne działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty będące nagrodami za osiągnięcia jednego z małżonków
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

W czym pomoże ci adwokat rodzinny:

 • doradzi najbardziej korzystny dla twoich potrzeb sposób podziału majątku,
 • przygotuje wniosek o podział majątku wraz z wymaganymi dokumentami, wskaże podstawę żądania podziału majątku, majątek wspólny oraz proponowany sposób jego podziału,
 • będzie uczestniczyć w ewentualnych negocjacjach związanych z podziałem majątku z byłym małżonkiem (bez konieczności twojego udziału),
 • będzie cię reprezentował w Sądzie jako pełnomocnik.
Kancelaria adwokacka
Prawo rodzinne
Prawo karne
Prawo cywilne
Blog
Opinie
Kontakt
Copyright 2022
Realizacja: strony-piaseczno.pl